Õppetöö

Loovtöö


Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.
Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks.  Loovtöö kirjutamise käigus õpetatakse tööde vormistamist ja IKT vahendite kasutamist. Tehakse tööd allikatega ning õpetatakse nendes sisalduva materjali kriitilist lugemist ja refereerimist. Loovtööde sooritamine toetab üldpädevuste kujundamist. Loovtööks ei piisa ainult praktilise töö esitamisest või ürituse läbiviimisest, sellele tuleb lisada ka kirjalik ülevaade, milles on 2 osa:

1) teoreetiline peatükk, kus refereeritakse kasutatud allikaid

2) tööprotsessi kirjeldus koos foto- või videomaterjaliga.

Õpilane
· valib omale sobiva teema ja juhendaja;
· tutvub uurimistöö vormistamise juhendiga;
· koostab töö valmimise ajakava;
· otsib teemakohased teabeallikad;
· täpsustab koos juhendajaga loovtöö teema ja sõnastab juhendaja abiga eesmärgi;
· annab perioodiliselt juhendajale aru töö käigust vastavalt kokkulepetele;
· vastutab töö koostamise ja esitatud andmete õigsuse eest (töös ei tohi esineda plagiaati);
· vormistab töö nõuetekohaselt;
· kaitseb tööd kaitsmiskomisjoni ees.

Juhendaja
· pakub välja või aitab sõnastada õpilast huvitava õpilastöö esialgse teema;
· motiveerib õpilast;
· aitab püstitada töö eesmärki ja kavandada töö ülesehitust;
· toetab õpilast tööplaani/ajakava koostamisel;
· abistab õpilast teabeallikate valikul;
· konsulteerib õpilast töö koostamise käigus;
· jälgib tööplaani täitmist;
· hindab õpilase tööprotsessi ja annab kirjaliku tagasiside õpilase tööle.

Loovtöö läbiviimise korraldus
· Loovtöö viiakse läbi 8. klassis.
· Üldjuhul valitakse loovtöö juhendaja ja teema 7. klassi kevadel.
· Lõpliku loovtöö teemavaliku teevad õpilased hiljemalt septembri lõpuks.
· Loovtööde läbiviimine korraldatakse õppeaasta jooksul vastavalt tegevusplaanile.
· Kaitsmiskomisjoni moodustab kooli direktor.
· Kaitsmiskomisjoni kuuluvad õpilaste juhendajad, klassijuhataja, direktor, õppealajuhataja

· Enne kaitsmist tutvuvad komisjoni liikmed kõigi kaitstavate töödega.
· Komisjoni esimees on koolidirektor, kes vormistab pärast kaitsmist protokolli.

· Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka rühmas (kuni neli õpilast).

Loovtööde sooritamisele võivad olla kaasatud ka õpilase vanemad. Loovtöö valmib kooli ja kodu koostöös

Loovtööd hinnatakse saadud punktide alusel, mis kujuneb juhendaja, retsensendi ja kaitsmiskomisjoni poolt antud punktidest.

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.
Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks.  Loovtöö kirjutamise käigus õpetatakse tööde vormistamist ja IKT vahendite kasutamist. Tehakse tööd allikatega ning õpetatakse nendes sisalduva materjali kriitilist lugemist ja refereerimist. Loovtööde sooritamine toetab üldpädevuste kujundamist. Loovtööks ei piisa ainult praktilise töö esitamisest või ürituse läbiviimisest, sellele tuleb lisada ka kirjalik ülevaade, milles on 2 osa:

1) teoreetiline peatükk, kus refereeritakse kasutatud allikaid

2) tööprotsessi kirjeldus koos foto- või videomaterjaliga.

Õpilane
· valib omale sobiva teema ja juhendaja;
· tutvub uurimistöö vormistamise juhendiga;
· koostab töö valmimise ajakava;
· otsib teemakohased teabeallikad;
· täpsustab koos juhendajaga loovtöö teema ja sõnastab juhendaja abiga eesmärgi;
· annab perioodiliselt juhendajale aru töö käigust vastavalt kokkulepetele;
· vastutab töö koostamise ja esitatud andmete õigsuse eest (töös ei tohi esineda plagiaati);
· vormistab töö nõuetekohaselt;
· kaitseb tööd kaitsmiskomisjoni ees.

Juhendaja
· pakub välja või aitab sõnastada õpilast huvitava õpilastöö esialgse teema;
· motiveerib õpilast;
· aitab püstitada töö eesmärki ja kavandada töö ülesehitust;
· toetab õpilast tööplaani/ajakava koostamisel;
· abistab õpilast teabeallikate valikul;
· konsulteerib õpilast töö koostamise käigus;
· jälgib tööplaani täitmist;
· hindab õpilase tööprotsessi ja annab kirjaliku tagasiside õpilase tööle.

Loovtöö läbiviimise korraldus
· Loovtöö viiakse läbi 8. klassis.
· Üldjuhul valitakse loovtöö juhendaja ja teema 7. klassi kevadel.
· Lõpliku loovtöö teemavaliku teevad õpilased hiljemalt septembri lõpuks.
· Loovtööde läbiviimine korraldatakse õppeaasta jooksul vastavalt tegevusplaanile.
· Kaitsmiskomisjoni moodustab kooli direktor.
· Kaitsmiskomisjoni kuuluvad õpilaste juhendajad, klassijuhataja, direktor, õppealajuhataja

· Enne kaitsmist tutvuvad komisjoni liikmed kõigi kaitstavate töödega.
· Komisjoni esimees on koolidirektor, kes vormistab pärast kaitsmist protokolli.

· Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka rühmas (kuni neli õpilast).

Loovtööde sooritamisele võivad olla kaasatud ka õpilase vanemad. Loovtöö valmib kooli ja kodu koostöös

Loovtööd hinnatakse saadud punktide alusel, mis kujuneb juhendaja, retsensendi ja kaitsmiskomisjoni poolt antud punktidest.