Meie koolist

Õppenõukogu


                        Lüganuse Kooli  
               ÕPPENÕUKOGU   TÖÖPLAAN  
                                2023/2024  
  Eesmärk: 1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamine erinevates  
     valdkondades  
    2. Kooli sisehindamine õppe- ja kasvatustöö probleemide lahendamiseks  
    ja õppetöö parandamiseks järgneval õppeaastal  
  AEG PÄEVAKORD VASTUTAJA
  5. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine  V. Reimaa
  DETSEMBER 2. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused. Tugimeetmete  T.Sai, klassijuhatajad
    rakendamine õppetulemuste parandamiseks  aineõpetajad
    3. Koolikohustuse täitmine I trimestril  T.Sai
    4. Dokumentatsiooni täitmine kontrolli tulemused (e-päevikud, puudumiste märkimine)    T.Sai
    5. Üleriigiliste ja koolisiseste tasemetööde tulemused  T. Sai
    6. 8. klassi loovtööteemade kinnitamine ja juhendajate määramine  T. Sai
       
  19. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine  V. Reimaa
  MÄRTS 2. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, rakendatud   T. Sai
    tugimeetmete tõhusus, vajadusel nende muutmine  
    3. Koolikohustuse täitmine II trimestril, analüüs,    T. Sai
    meetmete rakendamine puudumiste vähendamiseks  klassijuhatajad
    4. 9.kl. õpilaste õppetöö kokkuvõte kahe trimestri  põhjal  T. Surkina
    5. Ukraina õpilaste õppetöö tulemused, eesti keele tase aineõpetajad, klassijuhatajad
       
  10. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   V. Reimaa
  JUUNI 2. III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest   T. Sai
    3. Õpilaste osavõtt maakondlikest olümpiaadidest,   T. Sai
    konkurssidest, võistlustest  
    4. 2023/24. õ.a. tulemustest, õpilaste täiendavale õppetööle   T. Sai
    jätmine, järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordama  aineõpetajad
    jätmine, kiituskirjaga lõpetamine,"neljadele" ja "viitele" õppinud   klassijuhatajad
    õpilaste autasustamine  
    5. IX kl. lõpueksamite tulemused, põhikooli  T. Sai
    lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmine  
  18 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   V. Reimaa
  JUUNI 2. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimine   T. Sai, aineõpetajad
    3. Õppeaasta tulemuste analüüs, ettepanekud õppetöö tõhustamiseks   T. Sai, õpetajad
    ja tulemuste parandamiseks järgmisel õppeaastal  
  28.    
  AUGUST 1. Õppenõukogu sekretäri valimine   V. Reimaa
    2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   V. Reimaa
    3. 2023/2024. õ.a. sisehindamise kokkuvõte, ettepanekud   T. Sai
    kasvatustöö täiustamiseks  
    4. 2024/2025. õ.a. õppe- ja kasvatustöö eesmärgid   V. Reimaa
    5. 2024/25. õ-a üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine    V. Reimaa
    6. VIII klassi loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine   K. Toikka
       
                        Lüganuse Kooli  
               ÕPPENÕUKOGU   TÖÖPLAAN  
                                2023/2024  
  Eesmärk: 1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamine erinevates  
     valdkondades  
    2. Kooli sisehindamine õppe- ja kasvatustöö probleemide lahendamiseks  
    ja õppetöö parandamiseks järgneval õppeaastal  
  AEG PÄEVAKORD VASTUTAJA
  5. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine  V. Reimaa
  DETSEMBER 2. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused. Tugimeetmete  T.Sai, klassijuhatajad
    rakendamine õppetulemuste parandamiseks  aineõpetajad
    3. Koolikohustuse täitmine I trimestril  T.Sai
    4. Dokumentatsiooni täitmine kontrolli tulemused (e-päevikud, puudumiste märkimine)    T.Sai
    5. Üleriigiliste ja koolisiseste tasemetööde tulemused  T. Sai
    6. 8. klassi loovtööteemade kinnitamine ja juhendajate määramine  T. Sai
       
  19. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine  V. Reimaa
  MÄRTS 2. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, rakendatud   T. Sai
    tugimeetmete tõhusus, vajadusel nende muutmine  
    3. Koolikohustuse täitmine II trimestril, analüüs,    T. Sai
    meetmete rakendamine puudumiste vähendamiseks  klassijuhatajad
    4. 9.kl. õpilaste õppetöö kokkuvõte kahe trimestri  põhjal  T. Surkina
    5. Ukraina õpilaste õppetöö tulemused, eesti keele tase aineõpetajad, klassijuhatajad
       
  10. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   V. Reimaa
  JUUNI 2. III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest   T. Sai
    3. Õpilaste osavõtt maakondlikest olümpiaadidest,   T. Sai
    konkurssidest, võistlustest  
    4. 2023/24. õ.a. tulemustest, õpilaste täiendavale õppetööle   T. Sai
    jätmine, järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordama  aineõpetajad
    jätmine, kiituskirjaga lõpetamine,"neljadele" ja "viitele" õppinud   klassijuhatajad
    õpilaste autasustamine  
    5. IX kl. lõpueksamite tulemused, põhikooli  T. Sai
    lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmine  
  18 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   V. Reimaa
  JUUNI 2. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimine   T. Sai, aineõpetajad
    3. Õppeaasta tulemuste analüüs, ettepanekud õppetöö tõhustamiseks   T. Sai, õpetajad
    ja tulemuste parandamiseks järgmisel õppeaastal  
  28.    
  AUGUST 1. Õppenõukogu sekretäri valimine   V. Reimaa
    2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   V. Reimaa
    3. 2023/2024. õ.a. sisehindamise kokkuvõte, ettepanekud   T. Sai
    kasvatustöö täiustamiseks  
    4. 2024/2025. õ.a. õppe- ja kasvatustöö eesmärgid   V. Reimaa
    5. 2024/25. õ-a üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine    V. Reimaa
    6. VIII klassi loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine   K. Toikka