Oluline

Distantsõppe korraldus 26. veebruar

Väljavõte kodukorrast


16. Distantsõppe korraldus

 

Distantsõppe korraldamisel lähtutakse Lüganuse Kooli õppekavast ja distantsõppe ajaks koostatud päevakavast.

Õppematerjali võib käsitleda lähtuvalt õpilaste võimekusest ja e-õppe võimalustest, teemade õpetamise järjekord võib erineda ainekavas kirjeldatust.

Aineõpet võib teostada pikemaajaliste projektide kaudu, lõimides erinevaid õppeaineid.

 

16.1 Aineõpetaja

 • paneb kõik ülesanded kirja e-kooli tunnikirjeldustesse;
 • märgib kodutöödesse vaid need tööd, mis on vaja lõpetada või sooritada mingiks tähtajaks;
 • võib distantsõppe ajal teatud ülesandeid hinnata sõnadega „arvestatud” või „mittearvestatud”. Kokkuvõtvad hinded paneb vastavalt õppekavas märgitule (numbriliselt);
 • annab õpilasele regulaarselt tagasisidet õppeülesannete täitmise kohta;
 • viib online-tunnid läbi Zoomi keskkonnas;
 • võib anda mitme aine teadmisi ja oskusi arendavaid ülesandeid ühe pikemaajalise ülesandena;
 • paneb järgmise päeva tunnikirjeldused e-kooli hiljemalt tunnile eelneva päeva õhtul kell 20.00.
 • on koolipäeva jooksul õpilasele kättesaadav telefoni või muude kokku lepitud elektrooniliste suhtluskanalite kaudu kell 9.00-16.00.

 

16.2 Klassijuhataja

 • suhtleb regulaarselt oma klassi õpilaste ja lastevanematega;
 • õpilase haigestumisel edastab kõigile aineõpetajatele sellekohase teabe e-kooli vestluste või/ja kooli listi kaudu;
 • pöördub mistahes probleemide tekkimisel abi saamiseks kooli juhtkonna poole.

 

16.3 Õpilane

 • planeerib oma päevakava lähtudes kehtestatud tunniplaanist ja täidab ülesanded õigeaegselt;
 • pöördub haigestumise või tehniliste probleemide korral klassijuhataja poole;
 • annab koheselt aineõpetajatele teada, kui ei saa ülesannetest aru, ja küsib abi e-kooli, telefoni, e-maili või videoseansi vahendusel;
 • osaleb online-tundides, jälgib e-kooli tunnikirjeldustest, millal on videotund, informeerib mitteosalemisest ja selle põhjustest eelnevalt vastava aine õpetajat;
 • võib abi saamiseks pöörduda ka eripedagoogi poole, kui talle on määratud vastav tugi.

 

16.4 Lapsevanem

 • tagab oma lapsele distantsõppe ajal võimaluse õpiülesannete täitmiseks;
 • kindlustab online-tunni toimumise ajal lapse õpperuumis vaikuse
 • võtab probleemide korral ühendust klassijuhatajaga;
 • lapse haigestumisel teavitab sellest klassijuhatajat esimese haiguspäeva hommiku   

 

  1. 16.5  Distantsõppe ajal kasutatavad internetikeskkonnad
 • Lüganuse Kooli koduleht - teadete edastamiseks
 • Lüganuse Kooli Facebook - teadete edastamiseks, sündmuste kajastamiseks
 • e-kool - õppeinfo, teadete ning hinnete edastamiseks
 • Googel Classroom - tööde esitamiseks ja tagasisidestamiseks
 • Zoom - videotundide läbiviimiseks
 • Opiq - e-õpikud õppematerjali omandamiseks, harjutamiseks, õppeülesannete  sooritamiseks

 

16.6 Osalemine online-tunnis

 • online-tunni aeg planeeritakse tunniplaani järgi ainetunni ajale, märgitakse e-kooli tunnikirjeldusse ning edastatakse selle kaudu ka link
 • Õpilane osaleb tunnis viisakas riietuses.
 • Tunniga tuleb liituda kokkulepitud ajal, soovitavalt paar minutit enne selle algust.
 • Keskkonda sisenetakse oma nime ja näoga. Tundmatu nimega osalejaid tundi ei lubata.
 • Õpetaja peab kaamera vahendusel nägema tunnis osalejat.
 • Mikrofonid lülitatakse sisse õpetaja korraldusel.
 • Videotunni ajal tegeletakse õppeülesannetega, osalejad ei söö ega joo sellel ajal.
 • Õpilane ei salvesta tundi ilma õpetaja korralduseta ega levita seda interneti vahendusel.
 • Tunnis mitteosalemine märgitakse puudumiseks

 

16.7 Distantsõppest puudumine

 • Puudumise põhjustest teavitab lapsevanem klassijuhatajat 1. puudumispäeva hommikul.
 • Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemist loetakse koolikohustuse täitmata jätmiseks ja märgitakse e-koolis põhjuseta puudumiseks.
 • Kui õpilane pole osalenud 20%-l toimunud tundidest, pöördub sotsiaalpedagoog Lüganuse valla sotsiaalosakonna poole.

 

16.8 Tugi distantsõppe ajal

 • Probleemide korral on õpilasel ja lapsevanemal võimalik abi saamiseks pöörduda  kooli juhtkonna ja sotsiaalpedagoogi poole.
 • Individuaalsel õppekaval õppivatel õpilasel on võimalik saada eripedagoogi tuge.
 • Tehnilist abi osutab kooli infojuhilt.
 • Digiseadmete puudumisel on kirjaliku lepingu alusel võimalik koolist rentida sülearvutit.
 • Õpilastele, kellele distantsõpe ei sobi, korraldab kool võimalusel juhendajaga kontaktõppe.
 • Kool korraldab õpilaste toitlustamise toidupakkide jagamisega.

 

 

16. Distantsõppe korraldus

 

Distantsõppe korraldamisel lähtutakse Lüganuse Kooli õppekavast ja distantsõppe ajaks koostatud päevakavast.

Õppematerjali võib käsitleda lähtuvalt õpilaste võimekusest ja e-õppe võimalustest, teemade õpetamise järjekord võib erineda ainekavas kirjeldatust.

Aineõpet võib teostada pikemaajaliste projektide kaudu, lõimides erinevaid õppeaineid.

 

16.1 Aineõpetaja

 • paneb kõik ülesanded kirja e-kooli tunnikirjeldustesse;
 • märgib kodutöödesse vaid need tööd, mis on vaja lõpetada või sooritada mingiks tähtajaks;
 • võib distantsõppe ajal teatud ülesandeid hinnata sõnadega „arvestatud” või „mittearvestatud”. Kokkuvõtvad hinded paneb vastavalt õppekavas märgitule (numbriliselt);
 • annab õpilasele regulaarselt tagasisidet õppeülesannete täitmise kohta;
 • viib online-tunnid läbi Zoomi keskkonnas;
 • võib anda mitme aine teadmisi ja oskusi arendavaid ülesandeid ühe pikemaajalise ülesandena;
 • paneb järgmise päeva tunnikirjeldused e-kooli hiljemalt tunnile eelneva päeva õhtul kell 20.00.
 • on koolipäeva jooksul õpilasele kättesaadav telefoni või muude kokku lepitud elektrooniliste suhtluskanalite kaudu kell 9.00-16.00.

 

16.2 Klassijuhataja

 • suhtleb regulaarselt oma klassi õpilaste ja lastevanematega;
 • õpilase haigestumisel edastab kõigile aineõpetajatele sellekohase teabe e-kooli vestluste või/ja kooli listi kaudu;
 • pöördub mistahes probleemide tekkimisel abi saamiseks kooli juhtkonna poole.

 

16.3 Õpilane

 • planeerib oma päevakava lähtudes kehtestatud tunniplaanist ja täidab ülesanded õigeaegselt;
 • pöördub haigestumise või tehniliste probleemide korral klassijuhataja poole;
 • annab koheselt aineõpetajatele teada, kui ei saa ülesannetest aru, ja küsib abi e-kooli, telefoni, e-maili või videoseansi vahendusel;
 • osaleb online-tundides, jälgib e-kooli tunnikirjeldustest, millal on videotund, informeerib mitteosalemisest ja selle põhjustest eelnevalt vastava aine õpetajat;
 • võib abi saamiseks pöörduda ka eripedagoogi poole, kui talle on määratud vastav tugi.

 

16.4 Lapsevanem

 • tagab oma lapsele distantsõppe ajal võimaluse õpiülesannete täitmiseks;
 • kindlustab online-tunni toimumise ajal lapse õpperuumis vaikuse
 • võtab probleemide korral ühendust klassijuhatajaga;
 • lapse haigestumisel teavitab sellest klassijuhatajat esimese haiguspäeva hommiku   

 

  1. 16.5  Distantsõppe ajal kasutatavad internetikeskkonnad
 • Lüganuse Kooli koduleht - teadete edastamiseks
 • Lüganuse Kooli Facebook - teadete edastamiseks, sündmuste kajastamiseks
 • e-kool - õppeinfo, teadete ning hinnete edastamiseks
 • Googel Classroom - tööde esitamiseks ja tagasisidestamiseks
 • Zoom - videotundide läbiviimiseks
 • Opiq - e-õpikud õppematerjali omandamiseks, harjutamiseks, õppeülesannete  sooritamiseks

 

16.6 Osalemine online-tunnis

 • online-tunni aeg planeeritakse tunniplaani järgi ainetunni ajale, märgitakse e-kooli tunnikirjeldusse ning edastatakse selle kaudu ka link
 • Õpilane osaleb tunnis viisakas riietuses.
 • Tunniga tuleb liituda kokkulepitud ajal, soovitavalt paar minutit enne selle algust.
 • Keskkonda sisenetakse oma nime ja näoga. Tundmatu nimega osalejaid tundi ei lubata.
 • Õpetaja peab kaamera vahendusel nägema tunnis osalejat.
 • Mikrofonid lülitatakse sisse õpetaja korraldusel.
 • Videotunni ajal tegeletakse õppeülesannetega, osalejad ei söö ega joo sellel ajal.
 • Õpilane ei salvesta tundi ilma õpetaja korralduseta ega levita seda interneti vahendusel.
 • Tunnis mitteosalemine märgitakse puudumiseks

 

16.7 Distantsõppest puudumine

 • Puudumise põhjustest teavitab lapsevanem klassijuhatajat 1. puudumispäeva hommikul.
 • Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemist loetakse koolikohustuse täitmata jätmiseks ja märgitakse e-koolis põhjuseta puudumiseks.
 • Kui õpilane pole osalenud 20%-l toimunud tundidest, pöördub sotsiaalpedagoog Lüganuse valla sotsiaalosakonna poole.

 

16.8 Tugi distantsõppe ajal

 • Probleemide korral on õpilasel ja lapsevanemal võimalik abi saamiseks pöörduda  kooli juhtkonna ja sotsiaalpedagoogi poole.
 • Individuaalsel õppekaval õppivatel õpilasel on võimalik saada eripedagoogi tuge.
 • Tehnilist abi osutab kooli infojuhilt.
 • Digiseadmete puudumisel on kirjaliku lepingu alusel võimalik koolist rentida sülearvutit.
 • Õpilastele, kellele distantsõpe ei sobi, korraldab kool võimalusel juhendajaga kontaktõppe.
 • Kool korraldab õpilaste toitlustamise toidupakkide jagamisega.